Tjänster

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE


Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är lagstadgat enligt Lagen om skydd mot olyckor, där det står att den som äger en byggnad eller bedriver verksamhet i den är skyldiga att i skälig omfattning hålla med utrustning för släckning av brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand


Läs mer här
HETA ARBETEN


För att få arbeta med heta arbeten på tillfälliga arbetsplatser i Sverige och försäkringar ska gälla så måste man vara certifierad av brandskyddsföreningen Sverige  eller motsvarande organisationer. Hos oss kan skriftligt eller digitalt tillstånd utfärdat av en tillståndsansvarig.


Läs mer här

UTRYMNINGSPLAN


En utrymningsplan visar utrymningsvägar, instruktion vid brand (eller annan fara som gör att man behöver utrymma), placering på släckredskap och information om återsamlingsplats, dvs var man ska samlas i väntan på räddningstjänsten.


Läs mer här

BRANDPROJEKTERING / ÄNDRINGAR VID OM- OCH TILLBYGGNAD


Vid en om- och tillbyggnad av er verksamhet innebär det även nya åtgärder på både brandlarm och brandsläckare.  För att ni ska känna er trygga med att utförandet uppfyller Boverkets byggregler (BBR) så kan vi på SBF hjälpa er. 

Läs mer här